Surat sungaty SEO - Semalt hünärmeniniň ýönekeý maslahatlary

Suratlar we wideolar organiki trafik we gözleg motory optimizasiýasy üçin baýlykdyr, ýöne gynansak-da, köplenç olara üns berilmeýär. Suratlaryň has köp traffigi herekete getirýändigini we sahypaňyzyň gözleg motorynyň reýtingini ýokarlandyrýandygyny aýdyp bileris. Google netijelerinde has gowy ýerleşdirilmegi, has gowy ulanyjy tejribesi üçin optimizasiýa we köp sanly sosial media paýlaryny almak üçin optimizasiýany öz içine alýan şekil optimizasiýasynyň käbir ölçegleri bar. Suraty optimizirlemek üçin URL gurluşy, düşündiriş bellikleri we labyr teksti hakda pikir etmeli. Ine, “ Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Lisa Mitçel tarapyndan taýýarlanan SEO suraty barada alty maslahat.

1. Dogry suratlary tapyň:

Dogry görnüşleri tapmak möhümdir. Qualityokary hilli suratlar makalalaryňyza ýa-da web sahypalaryňyza baha we ölçeg goşýar. Mundan başga-da, adamlary mazmunyňyzy paýlaşmaga we ýokary hilli baglanyşyklar bilen üpjün etmäge çagyrýarlar. “Flickr”, “iStockPhoto”, “Shutterstock” we “Getty Images” -da laýyk suratlary tapyp bilersiňiz. Flickr, mugt suratlary tapmak üçin iň oňat we giňden ulanylýan hyzmatdyr. Bu ýerde köp sanly surata girip, isleýşiňiz ýaly suratlary göçürip alyp bilersiňiz. “iStockPhoto” we “Shutterstock” -da köp sanly aksiýa suratlary bar. Şol suratlara girmek üçin bu hyzmatlara ýazylyp bilersiňiz.

2. Faýlyňyzyň açar sözüni ulanyň:

Bir ýazgyny ýa-da belli bir sahypany suratlandyrmak üçin URL-ni ulanşyňyz ýaly, faýlyňyzyň açar sözüni ulanmaly. Esasy açar sözüň, suratyňyzyň faýl ady hökmünde ulanylýandygyna göz ýetiriň. IStock_0004221245XSmall.jpg ýaly bir zat bolmaly däl, sebäbi şeýle faýl atlary mazmunyňyz barada maglumat goşmaýar. Munuň ýerine, adyny image-optimizasiýa.jpg diýip üýtgetmeli.

3. Düşündirişli alt tekst dörediň:

Düşündirişli alt teksti ýa-da alt belliklerini döretmek möhümdir. Bular Google, Bing we Yahoo suratlaryňyzyň nämedigini kesgitlemäge kömek edýär. Adaty mazmundan tapawutlylykda gözleg motorlary, alt tekstini goýýançaňyz, suratlaryňyzyň tekstine baha berip bilmez.

4. Gämi teksti:

Gämi teksti SEO şekiliniň möhüm faktorlaryndan biridir. Bir makalada birnäçe suraty ulanmak isleseňiz, labyr tekstleriniň hemmesine dogry goşulandygyna göz ýetiriň. Suratlaryňyzy suratlandyrmak üçin düşündirişli labyr tekstlerini ulanyň. Considerene-de bir göz öňünde tutulmaly zat, suratlaryňyzyň beýanynda esasy açar sözden peýdalanmagyňyzdyr. Mazmunyňyzyň manylaryna laýyk gelmeýän umumy terminleri ulanmagyň zerurlygy ýok. Açar sözler gözleg motorlaryna mazmunyňyzyň tebigatyna we ulanan suratlaryňyzyň görnüşine baha bermäge kömek edýär.

5. Suratlar mazmunyňyza laýyk gelmelidir:

Suratlaryňyzy gurşap alýan mazmun, surat URL-sine, labyr belliklerine we alt tekstine laýyk bolmalydyr. Mundan başga-da, has köp adam çekmek üçin mazmunyňyzy we suratlaryňyzy deňleşdirmeli. Gözleg motorlary, spama synanyşmaýandygyňyzy we suratlaryň ýerlikli we ýokary hilli bolandygyny tassyklamaga kömek eder.

6. Hiç zat etmäň:

Gözleg motorynyň her dürli optimizasiýasy üçin gidýär, ýöne aýdyňlygy üçin aýdýarys: suratyň tekstini doldurmak üçin açar sözleri doldurmaly dälsiňiz. Munuň ýerine alt tekstiňiz, ýazgyňyz we faýlyňyzyň ady düşündirişli, giňişleýin we gysga bolmaly. Suratlary has köp ulanyjy bilen gyzyklandyryp, gözleg motorynyň reýtingini has gowulaşdyrmak üçin optimizirlemeli.

mass gmail